Οδηγίες για την Τάξη


Τρίτη 20 Μαρτίου 2012

Σήμερα θα γίνει η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν και καταχωρήθηκαν σε κατάλληλο αρχείο.
Οι πίνακες συχνοτήτων και τα συνοδευτικά διαγράμματα θα δημιουργηθούν με τη βοήθεια του LibreOffice Calc

Λήψη των δεδομένων (ods).
Λήψη των δεδομένων (xls).
.

Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2012
Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο Υπολογιστών.
Για την καταχώρηση των δεδομένων θα χρησιμοποιηθεί το LibreOffice Calc.

Αρχείο καταχώρησης δεδομένων (ods).
Αρχείο καταχώρησης δεδομένων (xls).

Τα ερωτηματολόγια θα μοιραστούν σε όλους τους παρόντες μαθητές και ο καθένας θα καταχωρήσει όσα μπορέσει έως ότου ολοκληρωθεί η καταχώρηση.